BERAT KANDİLİ DUASI

Es’ad Coşan Hocamızın Berat kandili duası…
Allàhümme Yâ Rabbenâ, Yâ Rabbenâ, Yâ Rabbenâ…
Şu gecede bizim için hayırlar yaz Yâ Rabbi!..
Müstakbel ömrümüzde bizi hayırlarla karşılaştır Yâ Rabbi!…
Eğer bizim ismimizi şakîler divanına yazmışlarsa, bizi oradan sil Yâ Rabbi!..
Bizi saidler defterine kaydet Yâ Rabbi!..
Eğer ismimiz süedâ zümresine, saidler defterine yazılmışsa, bizi orada sabit eyle Yâ Rabbi!..
Oradan sildirme Yâ Rabbi!..
Senin kulluğundan uzak etme Yâ Rabbi!..
Kapından koğma Yâ Rabbi!..
İzzetten sonra zillete uğratma Yâ Rabbi!..
İmandan sonra küfre düşürme Yâ Rabbi!..
Kabulden sonra reddetme Yâ Rabbi!..
Ümmet-i Muhammed’i umûmen azîz eyle Yâ Rabbi!..
Ümmet-i Muhammed’e umûmen rahmeyle Yâ Rabbi!..
Mücâhid kardeşlerimizi mansur, müeyyed, muzaffer ve gàlip eyle Yâ Rabbi!..
Dünyanın her yerinde bizleri gàlip eyle Yâ Rabbi!..
Ezilen kardeşlerimizi zulümden kurtar Yâ Rabbi!..
Esir kardeşlerimizi esaretten halâs eyle Yâ Rabbi!..
Hapis kardeşlerimizi hapisten kurtar Yâ Rabbi!..
Mazlum kardeşlerimizi zulümden kurtar Yâ Rabbi!..
Şaşıran kardeşlerimize hidayet eyle Yâ Rabbi!..
Yolunda yürüyenlere yardım eyle Yâ Rabbi!..
Tevfîkini refîk eyle Yâ Rabbi!..
Bizi kimsenin önünde hor, zelil etme Yâ Rabbi!..
Kimsenin karşısında mağlup ve mahcub etme Yâ Rabbi!..
Kimseye muhtac etme Yâ Rabbi!..
Fazl u kereminden bizlere ihsan eyle Yâ Rabbi!..
Fazl u kereminle bizi gayriden müstağni eyle Yâ Rabbi!..
Bizi helâl rızıklarla merzuk eyle Yâ Rabbi!..
Haramlardan mahfuz ve uzak eyle Yâ Rabbi!..
Günahlara düşürme Yâ Rabbi!..
Kulluğunda yardım eyle Yâ Rabbi!..
Sana lâyık kulluk etmeğe gücümüz yetmez, günahlara düşürme Yâ Rabbi!..
Şeytana uydurma Yâ Rabbi!..
Nefsin esiri etme Yâ Rabbi!..
Mehmâ imkân, sana gücümüz yettiğince güzel kulluk etmeyi nasîb eyle Yâ Rabbi!..
Gönüllerimizin muradlarını bizlere ihsân eyle yâ Rabbi!.. Yâ Rabbe’l-àlemîn, bizi Kur’an-ı Kerim’in yolunda dâim eyle!..
Kur’an-ı Kerim’e hàdim eyle…
Kur’an-ı Kerim’in şefaatine nâil eyle…
Peygamber Efendimiz’in sünnetini ihyâ etmeyi nasîb eyle…
Böylece şehid sevapları kazanmayı nasîbeyle…
Ömrümüzü Sünnet-i Seniyye-i Nebeviyye’ye uygun geçirmeyi nasîb eyle…
Senin sevgini gönlümüze yerleştir Yâ Rabbi!..
Rasûlünün sevgisini, saygısını gönlümüze yerleştir Yâ Rabbi!..
Biz Peygamber Efendimiz’den çok sonralar dünyaya geldik, bizi ahirette Peygamber Efendimiz’den ayırma Yâ Rabbi!..
Ahirette Peygamber Efendimiz’e komşu eyle Yâ Rabbi!..
Firdevs-i A’lâ’da ona yakın olmayı nasîb eyle Yâ Rabbi!..
Yâ Rabbe’l Âlemîn, hastalarımıza âcilen şifalar ihsân eyle…
Dertlilerimize devâlar nasîb eyle…
Müşkil işlerimizi âsân eyle…
Müslümanların başına Müslüman idareciler nasîb eyle…
Yâ Rabbe’l Âlemîn, zalimlere, fasıklara, fâcirlere, kâfirlere fırsat verme…
Beldelerimizi ve sâir İslâm beldelerini kâfirlere çiğnetme…
Yâ Rabbi, bizleri zalimlerin zulmü altında inletme…
Günahlarımızı fazl u kereminle bu gecede affeyle…
Bizi kâfirlerle terbiye etme Yâ Rabbi!..
Cümlemize hayırlı, sıhhatli, afiyetli uzun ömürler ihsân eyle…
Son nefeste ol kelime-i tayyibe-i münciye-i mübâreke ki buyurun beraber diyelim:
“Eşhedü en lâ ilâhe illa’llàh, ve eşhedü enne muhammeden abdühû ve rasûlühû” diye diye, abdesliyken, oruçluyken, dilimiz zikrinle meşgulken, sevdiğin bir amel üzereyken, cami yolundayken, hac yolundayken, canımızı sevdiğin bir kul olarak teslim etmemizi bizlere nasîb eyle Yâ Rabbi!..
Kabre girdiğimiz zaman, kabrimizi cennet bahçesi eyle Yâ Rabbi!..
Münkereyn’in sorularını âsan vech ile cevaplandırmayı nasîb eyle Yâ Rabbi!..
Kabirden kalktığımız zaman, bizi Peygamber Efendimiz’in Livâü’l Hamd’i altında böylece haşreyle Yâ Rabbi!..
Bizi mahrumlardan etme Yâ Rabbi!..
Mahşer gününün sıkıntılarına düşürme Yâ Rabbi!..
Terlere batanlardan etme Yâ Rabbi!..
Korkularla çırpınanlardan etme yâ Rabbi!..
Kitabı sağından verilenlerden eyle yâ Rabbi!..
Birbirlerimizle ihvanlığımızı güzel yapmayı nasîb eyle Yâ Rabbi!..
O muhabbet bereketine Arş-i A’lâ’nın gölgesinde gölgelenenlerden eyle Yâ Rabbi!..
Senin zikrinden gàfillerden etme Yâ Rabbi!..
Zikrinle geceleri gözlerimizden yaşlar dökerek, Arş-i A’lâ’nın gölgesinde gölgelenen, (ve racülün zekera’llàhe hàliyen tefâdat aynâhü) zümresinden eyle Yâ Rabbi!..
Yâ Rabbe’l Âlemîn, Peygamber sallellahu aleyhi ve sellem Efendimiz’e, Havz-ı Kevser’i başında, sevdiği ümmetler olarak, kendisinin gel diye davet ettiği ikram ettiği ümmetlerden eyle Yâ Rabbi!..
Firdevs-i A’lâ’yı bizlere nasîb eyle Yâ Rabbi!..
Rıdvân-ı ekberini bizlere bahşeyle Yâ Rabbi!..
Cemâlini göster Yâ Rabbi!..
Kelâmına mazhar eyle Yâ Rabbi!..
Kelâmını senden duyur Yâ Rabbi!.. Âmin..
Bi-hürmeti esmâike’l-hüsnâ, ve bi-hürmeti habîbike’l-müctebâ, ve bi-hürmeti şehri rasûli’llâhi şa’bâne’l-mübârek, ve bi-hürmeti leyleti’n-nısfi min şa’bân leyleti’l-berâah, ve bi-hürmeti hatemâti’l-kur’âni’l-azîm, ve bi-hürmeti’s-salevâti’ş-şerîfeh, ve bi-hürmeti’t-tehlîlâtı’ş-şerîfeh, ve bi-hürmeti esrârısûreti’l-fâtiha!.
Esas Coşan Efendiden Alıntıdır.

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.